29 січня 2019 року відбулось засідання Вченої ради університету, присвячене результатам роботи ЛНАУ у 2018 році. Зокрема, було розглянуто питання результатів рейтингування викладачів згідно Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів ЛНАУ. Відзначено, що основною метою рейтингування було забезпечення ефективного моніторингу стану управління розвитком і підвищенням якості діяльності університету з урахуванням вкладу, який внесли в його діяльність всі науково-педагогічні працівники, кафедри та факультети. Пробне рейтингування показало основні результати діяльності науково-педагогічних працівників у 2018 році, завдяки чому викладачі мали змогу побачити свої переваги та визначити резерви покращення своєї діяльності. За результатами виступів деканів факультетів та першого проектора, професора В.М. Боярчука Вченою радою було прийнято рішення уточнити критерії самооцінки та провести наступне рейтингування після завершення поточного навчального року.
Важливим питанням порядку денного був огляд результатів науково-дослідної діяльності у 2018 році. Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи доцента І. Б. Яціва, Вчена рада відзначила, що колективом університету впродовж звітного періоду науково-дослідна робота здійснювалася на належному рівні. Завданнями на 2019 рік є збільшення виконання госпдоговірної науково-дослідної тематики, збільшення публікацій науково-педагогічних працівників університету у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science, а також у монографіях, виданих міжнародними видавництвами, активізація співпраці з закордонними університетами і науковими установами для виконання спільних наукових досліджень.

Також було розглянуто питання щодо підсумків фінансово-господарської роботи в університеті за 2018 рік та плану заходів на 2019 рік. Після обговорення доповіді головного бухгалтера Г.І. Козлової та проректора з АСП М.В. Кічури Вчена рада визнала стан цієї роботи в університеті задовільним.
Окрім цього, було прийнято рішення щодо затвердження Правил прийому на навчання до Львівського національного аграрного університету у 2019 році.