Проблемою формування і реалізації інноваційної моделі розвитку України є розрив інноваційних процесів між стадіями наукових досліджень та впровадженням інновацій у практику.  Інноваційний процес залежить значною мірою від особливостей і характеру розвитку інституціональних факторів, пов’язаних з науковою і освітньою системами.

Сучасний вищий навчальний заклад, як один із найважливіших інститутів соціалізації особистості, підготовки молоді до ролі суб’єктів майбутніх суспільних процесів, покликаний задовольнити соціальні очікування, сприяти реалізації нововведень у сферу змісту, форм і методів навчання та виховання. Таким чином, інноваційність повинна характеризувати професійну діяльність кожного педагога сучасного освітнього закладу. Однак, нововведення не виникають самі собою – вони є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Отже, формування готовності педагогів вдосконалювати професійну діяльність, розроблення та реалізація засобів і методів, що детермінують даний вид готовності, є нагальною необхідністю сучасного етапу розвитку освітнього процесу в Україні.

Відповідно до листа ЛНАУ від 22.11.2013р. щодо реалізації плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ І-IV рівня акредитації з «Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» на 2014 рік за участю у підготовці фахівців НУБіП на період 26.05 – 06.06 2014 року за рахунок коштів Державного бюджету України відбувся семінар підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності. Учасниками семінару були викладачі Львівського НАУ, які прослухали курс лекцій педагогів Національного університету біоресурсів та природокористування, а також підготували випускну роботу за фаховим спрямуванням.

Метою реалізації програми запропонованого спецкурсу було формування професійно значущих умінь науково-педагогічних працівників, інноваційного потенціалу педагогів аграрних вищих навчальних закладів освіти.

Лектори поставили завдання - висвітлити наукові основи з інноваційної спрямованості та педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників, сформувати у слухачів систему необхідних понять, умінь та навичок з питань інноваційної діяльності, навчити слухачів реалізовувати набуті знання в процесі розроблення навчальних і виховних занять та визначити рівень і якість навчальних досягнень педагогічних працівників.

З вступним словом і привітанням від ректорату університету виступив директор Інституту післядипломного навчання, д.с-г.н, професор Шувар І. А.

У семінарі взяли участь д.п.н., професор кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України Демешкант Наталія Андріївна, яка ознайомила слухачів з питаннями екологічної освіти фахівця  аграрної сфери та основні форми і методи навчання в сучасній вищій школі; старший викладач кафедри соціальної психології і педагогіки Демиденко Артем Миколайович зацікавив викладачів лекцією про педагогічне спілкування, професійне вигорання та педагогічний конфлікт; завідувач кафедри інноваційної діяльності в АПК д. е. н. Витвицька Ольга Данилівна обґрунтувала інноваційні процеси в стимулюванні освітянських змін та сучасні організаційні форми реалізації інновацій. Ознайомив слухачів з інформаційно-комунікаційними технологіями в начальному процесі сучасного ВНЗ к.е.н., доцент кафедри  інформаційних систем Мокрієв Максим Володимирович. Про інноваційну політику в Україні та інноваційні процеси в стимулюванні соціально–економічних змін проінформував к.е.н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК Скрипниченко Владислав Анатолійович.

Завершальним етапом семінару стали лекція-обговорення за участю д.пед.н., доцент кафедри педагогіки Кручек Вікторіі Аркадіївни на теми «Педагогічна взаємодія як захід формування особистості майбутнього фахівця – аграрника» та «Спілкування як форма прояву педагогічної взаємодії». Прикінцеве слово було надано к.е.н., директору Центру підвищення кваліфікації ННІ ПО НУБіП України Кулаєць Марії Михайлівні, яка провела дискусію з слухачами на тему «Інноваційна діяльність у вищому навчальному закладі».

Після семінару педагогічним працівникам було вручено свідоцтво держаного зразка та висловлено побажання щодо подальшої продуктивної праці та корисного ефекту від використання отриманих знань.

Powered by Web Agency