Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти ЛНАУ 9 грудня 2015 року провів семінар-конференцію з питань застосування окремих елементів дистанційного навчання в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти, в роботі якої взяли участь заступники завідувачів кафедр університету.
В ході роботи семінару-конференції було запропонована удосконалена структура формування навчальних курсів та переліку навчально-методичних матеріалів для дистанційного доступу студентів. Для покращення зв’язку між викладачем та студентом була представлена форма інформаційного листа-опису курсу вивчення дисципліни, що дала б можливість студенту в міжсесійний період отримати необхідну йому консультацію та завдання для підготовки до заліково-екзаменаційної сесії.
Також було розглянуто вимоги до структури та змісту методичних рекомендацій для студентів заочної форми навчання при формуванні навчально-методичних комплексів дисциплін. Зокрема, наведено поетапну процедуру організації самостійного вивчення дисципліни, розкрито вимоги до структури виконання контрольних робіт студентами, а також рекомендацій щодо їх оформлення. Крім того, запропоновано використовувати електронні посібники, мультимедійні лекційні курси, пакети тестових завдань тощо.
Під час проведення семінару-конференції було обговорено закордонний досвід формування віртуального навчального середовища, рівні доступу до навчальних матеріалів та елементів захисту інтелектуальної власності викладача.
Підводячи підсумок роботи семінару-конференції, слід зазначити, що сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Адже завдання вищої освіти полягає не стільки у тому, щоб надати студентові ґрунтовні знання з фаху, скільки у тому, щоб навчити його здобувати потрібну інформацію з різних джерел, самостійно її опрацьовувати, обмінюватися нею з колегами і через отримання інформації удосконалювати свої професійні знання, уміння та навички.

Powered by Web Agency